Ubytovací informace, VOP

Pokyny k příjezdu a rezervaci

Check – in (nástup do pokojů)     14:00 – 20:00 hod.
Check – out (opuštění pokojů)     do 10:00 hod.

V případě příjezdu po 20:00 hod. nás kontaktujte na e-mail: hotel@lesana.cz nebo telefonicky na čísle +420 602 110 420.

 

Při nájezdu po 21:30 účtujeme poplatek 200,- Kč / pokoj

 

Při příjezdu si připravte pro hotelovou recepci občanský průkaz nebo cestovní pas, dále budete požádáni o úhradu či doplatek ubytování (v den příjezdu). Platba je možná  v hotovosti i kreditní kartou. Platit můžete v měnách CZK a EUR.

 

Rezervace je nutné zasat mailem na hotel@lesana.cz - telefonicky není možné objednat pobyt, pouze ověřit termín.

Rezervace domluvené telefonicky nejsou platné.

 

Záloha na ubytování:

  • 50% zálohy z celkové ceny
  • 100 % v případě pobytových balíčků "speciální nabídka"

 

STORNO PODMÍNKY

Individuání pobyty:

  • Od uhrazení zálohy do 60 dnů před příjezdem 0% storno poplatek za pobyt (záloha se vrací v plné výši)
  • 60 – 14 dní před příjezdem 50% storno z celkové částky za pobyt
  • 14 – 0 dní před příjezdem 100% storno z celkové částky za pobyt

Skupinové pobyty (nad 10 osob):

  • Od uhrazení zálohy do 60 dnů před příjezdem 50% storno poplatek z uhrazené zálohy za pobyt
  • 60 – 0 dní před příjezdem 100% storno poplatek z uhrazené zálohy za pobyt

 

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Platba doplatku za ubytování je vždy při příjezdu na hotelové recepci. Vrácení peněz za ubytování a jiné služby při zkrácení pobytu z jakýchkoliv důvodů není ze strany hotelu možné.

 Informace ohledně dostupnosti termínů lze získat telefonicky, následně je nutné pro rezervaci zaslat požadavek formou e-mailu.

V souladu s GDPR , po zaslání e-mailu host automaticky souhlasí se zpracováním osobních údajů pro účely ubytovacích informací, účetnictví, cizineckou policii a pro účely vedení ubytovací knihy hostů.
Externím osobám údaje o našich klientech neposkytujeme.

Rezervací a po té úhradou za služby hotelu, přijímáte tyto všeobecné podmínky a souhlasíte s nimi.:

 

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY A UBYTOVACÍ ŘÁD HOTELU LESANA

1. Hotel je oprávněn ubytovat pouze řádně přihlášeného hosta. Za tímto účelem předloží host příslušnému pracovníkovi hotelu ihned po příchodu svůj platný občanský průkaz nebo cestovní pas, případně jiný platný doklad o totožnosti.
2. Doplatek za ubytování se hradí hned při příjezdu na hotelové recepci hotově anebo kartou. 
3. Při příchodu již ubytovaného hosta do restaurace je host na požádání povinen prokázat se personálu klíčem od pokoje anebo ubytovací kartou.
4. Hotel může ve zvláštních případech nabídnout hostu jiné než sjednané ubytování, pokud se v podstatě neliší od potvrzené objednávky.
5. Na základě potvrzené objednávky je hotel povinen hosta ubytovat od 14:00 do 20:00 hod. - do této doby pokoj pro hosta rezervuje, není-li objednávkou určeno jinak.
6. Při příjezdu po 20:00 je poplatek za pozdní check - in za každý pokoj de platného ceníku.
7. Požádá-li host o prodloužení ubytování, může mu hotel nabídnout i jiný pokoj než ten, ve kterém byl původně ubytován.
8. Hotel odpovídá za škodu na odložených věcech pouze v případě, že věci byly za tím účelem odevzdány některému z pracovníků hotelu do úschovy. Za klenoty, peníze a jiné cennosti hotel odpovídá bez omezení pouze pokud tyto věci byly převzaty hotelem do úschovy či pokud ke škodě na nich došlo jednáním pracovníka hotelu. Právo na náhradu škody musí být uplatněno v hotelu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů po dni, kdy se poškozený o škodě dověděl.
9. Host užívá pokoj po sjednanou dobu. Nebyla-li ubytovací doba předem sjednána, odhlásí host pobyt nejpozději do 10:00 hod. posledního dne a do této doby je povinen pokoj uvolnit. Neučiní-li tak, je hotel oprávněn účtovat mu pobyt za další den. V případě, že hotel má tento pokoj již dříve rezervovaný, a host neuposlechne výzvy, či není v hotelu přítomen, vyhrazuje si hotel právo za účasti tříčlenné komise věci hosta sepsat a uložit na bezpečném místě tak, aby pokoj mohl užívat další host, který si jej rezervoval.
10. V pokoji a v prostorách hotelu nesmí host bez souhlasu vedení hotelu přemísťovat zařízení, provádět jakékoliv zásahy do elektrické sítě nebo jiných instalací.
11. Na pokojích a v celé hotelové budově platí zákaz kouření pod pokutou 2000,- Kč.
12. V hotelu a zvláště v pokoji není dovoleno hostu používat vlastní elektrické spotřebiče, toto se netýká nabíječek na telefon anebo na notebook a elektrických spotřebičů sloužících k osobní hygieně hosta (holících strojků, sušičů vlasů apod.).
13. Hotel zajistí při onemocnění nebo zranění hosta poskytnutí základní lékařské pomoci, případně převoz do nemocnice.
14. Host je povinen při odchodu uzavřít v pokoji vodovodní uzávěry, zhasnout v pokoji a jeho příslušenství světla a uzavřít dveře.
15. Z bezpečnostních důvodů není vhodné ponechávat děti do 10-ti let bez dozoru dospělých v pokoji a ostatních prostorách hotelu.
16. Psi a jiná zvířata (kočka, králík..) mohou být v hotelu ubytována za předpokladu, že majitel prokáže jejich nezávadný zdravotní stav. Cena za umístění zvířat se účtuje podle platného ceníku. V případě, že zvíře zničí hotelový majetek, majitel je povinen případné škody uhradit.
17. Psi se mohou pohybovat po hotelu výhradně na vodítku a pokud se osamocené zvíře chová na pokoji hlučně, majitel je povinen zajistit dozor.
18. Pokud je na pokoji pes bez přítomnosti majitele, pokojská není povinná provézt průběžný úklid. Host je povinen toto ohlásit pověšením hotelové "nerušenky" na dveře pokoje.
19. V době od 22:00 hod. do 7:00 hod. host dodržuje noční klid , tj. neruší ostatní hosty ubytované v hotelu. Hrubé porušení tohoto pravidla může vézt k vyloučení z hotelu bez možnosti návratu financí.
20. Využití wellness centra se řídí provozním řádem wellnessu. U bazénu platí zákaz skákání.
21. Děti do 12 let nemohou bez doprovodu vstoupit do wellness centra.
22. Využití dětského koutku se řídí provozním řádem, který je uvedený u vstupu dětského koutku. Nedoporučujeme děti do 3 let nechávat osamocené v dětských hernách.
23. Za rozbité hračky zodpovídají rodiče, které se následně hradí. Případné závady je nutné nahlásit hotelovému personálu.
24. Za ubytování a další poskytnuté služby je host povinen zaplatit ceny v souladu s platným ceníkem při příjezdu, není-li předem sjednáno jinak, nejdéle však za období 7 po sobě jdoucích dnů. Účet je splatný při předložení.
25. Stížnosti hostů a případné návrhy na zlepšení činnosti hotelu přijímá vedení hotelu. V případě výhrad a reklamace je zákazník povinen oznámit své požadavky přímo na místě, aby mohly být neprodleně odstraněny. Pokud nebude reklamace podána okamžitě, zaniká tak nárok zákazníka na náhradu později vzniklých škod, kterým by mohl včasným podáním zabránit. Při odjezdu nelze vyžadovat žádnou kompenzaci, pokud nebyli nahlášené žádné výhrady během pobytu. 
26. V případě, že ubytovaný host i přes výstrahu nadále porušuje dobré mravy nebo tento ubytovací řád, může ubytovatel i před uplynutím dohodnuté doby od smlouvy o ubytování odstoupit a ubytování zrušit.
27. Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu. V případě, že je poruší, má hotel právo odstoupit od sjednané ubytovací služby odstoupit před uplynutím sjednané doby.
28. Při zaslání e-mailu host automaticky souhlasí se zpracováním osobních údajů pro účely ubytovacích informací, účetnictví, cizineckou policii a pro účely vedení ubytovací knihy hostů.
29. ZRUŠENÍ UBYTOVÁNÍ ZÁKAZNÍKEM, ZMĚNA REZERVACE
Zákazník je oprávněn odstoupit od své rezervace před nástupem k pobytu. Zrušení pobytu vyžaduje písemnou formu.
Rozhodující pro určení doby zrušení pobytu je doručení oznámení nebo jeho smluvnímu prodejci.

Individuání pobyty:
Od uhrazení zálohy do 60 dnů před příjezdem 0% storno poplatek za pobyt (záloha se vrací v plné výši)
60 – 14 dní před příjezdem 50% storno z celkové částky za pobyt
14 – 0 dní před příjezdem 100% storno z celkové částky za pobyt (záloha propadá v plné výši)

Skupinové pobyty (nad 10 osob vč. dětí):
Od uhrazení zálohy do 60 dnů před příjezdem 50% storno poplatek z uhrazené zálohy za pobyt (polovina zálohy se vrací)
60 – 0 dní před příjezdem 100% storno poplatek z uhrazené zálohy za pobyt (záloha propadá v plné výši)

Při požadavku na změnu znění rezervace, kterou se nemění její sjednaný předmět, např. změna jména klienta, není
zákazníkovi účtován žádný poplatek. Tolerance při změně snížení počtu osob při nástupu je 5 % oproti původní
objednávce. Za každou další osobu, která se nedostaví k pobytu, hotel účtuje plnou částku, pokud nebylo po
písemné domluvě sjednáno jinak. Maximální doba pro změnu počtu osob je 14 dní před příjezdem, poté již nelze počty snižovat není-li písemnou dohodou sjednáno jinak. (Platí i pro školy a firemní akce.) 

ZRUŠENÍ UBYTOVÁNÍ ZÁKAZNÍKEM, který má sjednané ubytování prostřednictvím SLEVOMATU anebo jiného externího portálu:

Zákazník je povinen objednat termín ubytování v co nejkratší době po obdržení voucheru. Změna termínu je 1 x možná bezplatně, je-li nástup do prvního dne sjednaného ubytování delší, než 14 dní. Další změna termínu je zpoplatněna. V kratší lhůtě než 14 dní do nástupu není možné termín přeložit. V krajním případě hotel může, ale nemusí změně termínu vyhovět a v takovém případě voucher propadá.  

Nevyčerpá- li zákazník pobyt v době platnosti voucheru a nemá domluvený náhradní termín s hotelem, voucher propadá.

Po písemně sjednaném náhradním termínu již neplatí stornovací podmínky a pobyt již nelze rušit. 

30. POJIŠTĚNÍ
Zákazníci po dobu pobytu nejsou pojištěni, nemají-li sjednané pojištění externě.

31. COVID-19
V případě, že nebude možné z důvodů uzavření hotelů vyšší mocí nastoupit na rezervovaný termín, pobyt se na základě písemného požadavku hosta přesouvá na další možné rezervační období bez poplatku za přesun.
Klient bere na vědomí, že pokud dojde k omezení z nařízení vyšší moci, např. nebude možné plné využití služeb wellness, sjezdových tratí, lanovek, omezená doba restaurace apod., nebude hotel poskytovat kompenzaci.
Nový termín musí být písemně sjednaný na mailu hotel@lesana.cz
Finanční refundace umožněná nebude. 


 

Přihlášení